English spellings/Catalogs/U

From Citizendium, the Citizens' Compendium
Jump to: navigation, search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Letter (CZ cluster)
Alphabetical list
Retroalphabetical list  
Common misspellings  

This page lists pronunciations of English words that begin with U. To see a different letter navigate with the table above.

The apostrophe is treated as the last letter of the alphabet, after Z.[e]


Û = yoû person

UÈFA *yu-wâfə (≈ BrE yoû wâfer), *yu-wêfə

Ugánda Yû-, BrE = yoû gánder; some AmE Ugànda

uh *ə (the schwa sound alone), úh *ú, AmE equivalent to BrE ër

úh ôh oh, no! can have a hyphen to represent the central glottal stop

uhúh yes, one word = uh húh, two, *ú-hú, *ə-hə; according to the Urban Dictionary website, one must not confuse this with uh-uh, which is presumably a variant of úh ôh, above, as it means no [1]

Uìghur *Wêeger, rhyming with êager, Sêeger

Ûíst *Yûwist

Ûkip *Yûkip (officially all capitals)

Ukrâine (-âine, not -âne) = yoû crâne

ukulèlê, ukelèlê *yûkə-lâylêe

últimate

ultimâtum

Ûlyssês *Yoôlisêez

umbílical

ùmlàùt *oòmlòwt

ún- not is not a word, so adds a hyphen when not joined to a word

unbéarable

unbêatable

únderdog one word

úndergròund adjective before noun, metro, one word; otherwise under gròund

underlîe

underrâted -rr-

understánd one word

undertâke

únder wây or underwây

undesîrable

undo

undûe -yu

ÛNICEF YÛ-

únidéntified

ûnít yû-

unîte yû-

unîted

ûnity yû-

unknôwn - silent k, so lengthened 'double' n sounded: *ún-nôwn

unnôticed - two n’s sounded

unpálatable

unprécedented

untíl

untîtled no ún-, cf. entîtled yes

unwìêldy, cf. wìeld, wêir, wêird

upón on, time, cf. úp ón

úprŏar

ür- original = ër pause

Ûral Yû-

Urálic Yû-

Urânus *Yərânəss: *Yùrənəss is a euphemism

ürban town ër-

urbâne civilised

ürchin

Ürdu, Ûrdu

Urîah Hêep Dickens, band cf. hêap pile

ûríne yû-

urînal yû-

ürn ashes = ëarn money = ërne eagle

Ürquhart -quh- *Ürkət, *Ürcàrt, *Ïrk-heàrt

Ürsula -syələ or palatalised to -shələ

Ùruguay Yù-

ÛS America *yû-wéss, cf. ús we; American usage insists on 'U.S.', which avoids confusion with 'us' in uppercase contexts, such as tickers

ûse noun *yoôss as in ẁhat ís the ûse?, verb *yoôz as in ûse mîne; hence the pronunciation of ûses depends on whether it is the verb or the noun

ûsed use *yoôzd as in ûsed càrs; habituated *yoôst as in Î’m ûsed to thát and wê ûsed to gô thére (compare ûsed to, *yoôstu, *yoôstə, and ûse to, *yoôztu, a much rarer imperative: Ûse [this in order] to...)

Ûtàh *Yû-

Ûtàhn, Ûtahan

Utôpia Yû-, cf. eûlogy, also yû-

Uttóxeter Yû-