English spellings/Catalogs/Retro I

From Citizendium, the Citizens' Compendium
Jump to: navigation, search
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Letter (CZ cluster)
Alphabetical list
Retroalphabetical list  
Common misspellings  

This page lists pronunciations of English words that end in I. The list is in retroalphabetical order, that is, alphabetically beginning with the final letter of the word (in this case I) and continuing backwards through it.

The apostrophe is treated as the last letter of the alphabet, after Z.[e]


-î or -ì

Dubaî

death dîe = colour dŷe = Diana = Wales Daî

h sounded after ng in Shanghaî

tîe = Thaî

Chénnaî

Ábu Dhābì

rábbî

álibî

lôcî

Sàùdì

nûclêî

χ khî

φ phî

*Həwîêe Hawàìì

râdìî

Fìjì

trícky rhymes with wíkì

skì

-skì

Bàli

Bengålì

Svengàli

Màli

Isrâelì

Disrâelì

raviôlì

BrE sémì *sémmy, AmE sémî

sashìmì

eat pîe = number

scámpì

girls’ names tend to end in -i or -ie, boys’ in -y: Térry = Térrì

ψ psî

hard g sound: spaghéttì

-tsy Nàzì

*paparátsy paparázzì

*jəcûzy jacûzzì