English spellings/Catalogs/Retro P

From Citizendium, the Citizens' Compendium
Jump to: navigation, search

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Letter (CZ cluster)
Alphabetical list
Retroalphabetical list  
Common misspellings  

This page lists pronunciations of English words that end in P. The list is in retroalphabetical order, that is, alphabetically beginning with the final letter of the word (in this case P) and continuing backwards through it.

The apostrophe is treated as the last letter of the alphabet, after Z.[e]


cáp

hêap

lêap

rêap

gáp

snáp

scráp

táp

dêep

jêep

kêep

blêep

slêep

pêep

crêep

sêep

wêep

stép

híp

rôsehip

shíp

friéndship

kíngship

crāftsmanship

shôwmanship

wörship

whíp

kíp

skíp

líp

clíp

flíp

slíp

níp

türnip

pàrsnip

ríp

gríp

tríp

stríp

hélp

whélp

kélp

gúlp

púlp

cámp

dámp

lámp

clámp

rámp

crámp

trámp

stámp

hémp

témp

ímp

skímp

límp

pímp

wímp

rómp

stómp

búmp

dúmp

húmp

thúmp

júmp

lúmp

slúmp

Crúmp

frúmp

grúmp

trúmp

stúmp

gazúmp

devélop

cf. noun énvelôpe: verb envélop

flóp

póp

dróp

sóp

désktóp

láptóp

hoôp

droôp

troôp

loôp

sloôp

stoôp

càrp

Wŷatt Ëarp

hàrp

shàrp

wårp

bürp

slürp

clāsp

rāsp

grāsp

crísp

wísp

cúsp

úp

cùp

màrkup

dóllup

bird coô = overthrow coûp

*rêcoôp recoûp

*groôp groûp

soûp

stírrup

sýrup

gåwp

pólýp